Výroční zprávy

Výroční zprávy jsou k náhledu na stránkách "Evidence nestátních neziskových organizací". 

Naleznete nás ve vyhledávači po zadání IČ: 68402619

Zpráva o činnosti Mateřského klubu Rybička v roce 2023

 Název služby/projektu: Klub Rybička - prostor pro rodinu

1. Změny v realizaci projektu:

Vzhledem k částečnému zkrácení původního rozpočtu jsme upravili původní projekt. Takto stanovený projekt se nám podařilo realizovat.

K zásadním změnám v projektu nedošlo. Účel, cíl ani obsah projektu nebyl změněn.

Došlo k úpravě skladby dopoledních a odpoledních aktivit pro cílovou skupinu, kterou jsou rodiny s malými dětmi (mladší předškolní věk). Klientům služby jsme nabídli nové programy – Jazýčkohraní a Múzičku. Jazýčkohraní je program, který pomocí her podporuje rozvoj řeči a komunikace. Múzička rozvíjí hudební cit dětí. Oba programy byly dobře přijaté. V průběhu roku jsme zrušili herny pro děti, které neměly pevný program. Ukázalo se, že maminky s malými dětmi preferují programy, vedené lektorkou. Ve spolupráci s Komunitním centrem Půda (Praha-Suchdol, Suchdolské náměstí 3) jsme organizovali více aktivit pro cizince a seniory (společná setkání, hudební odpoledne, aj.). Se zájmem se setkaly i společné aktivity, které jsme nabídli dětem z místních mateřských škol (venkovní stezky, oslava Dne Země, aj.). Naopak jsme omezili nabídku aktivit pro školní děti z důvodu dostatečné nabídky programu pro ně od jiných subjektů. Více jsme se zaměřili na pomoc sociálně slabším rodinám a rodinám s více dětmi (např. nabídka oblečení a hraček po uskutečněném Bazaru, nabídka knih v knihovničce k zapůjčení pro děti i dospělé, služby kadeřnice – stříhání dětí, aj.). Vzhledem k jazykovým potřebám dětí ukrajinské národnosti, které žijí v Praze-Suchdole a okolí, mateřský klub zaměstnal logopedku ukrajinské národnosti, která se těmto dětem věnuje. Novinkou je, že mateřský klub nabízí svým klientům účast na vzdělávání, které pořádá Síť pro rodinu, z.s., jíž je Rybička členem.

2. Počet klientů zapojených do služby:

Dotace MHMP byla použita přímo na realizaci pravidelných aktivizačních programů pro rodiny s dětmi (dopolední programy Notičky, Koníci, Hvězdičky, Jazýčkohraní, Žabky a odpolední kroužky Muzihrátky, Múzička, Hravé tvoření) a individuálních konzultací s psycholožkou. Tyto dopolední a odpolední aktivity v Rybičce od 1. 1. do 31. 12. 2023 navštěvovalo 114 dospělých a 150 dětí ze 114 rodin, celkem evidujeme 1377 návštěv na 229 setkáních.

Dotovanou psychologickou konzultaci opakovaně využilo 11 dospělých a 7 dětí z 11 rodin, evidujeme 50 návštěv.

Jednorázových akcí, pořádaných v rámci služby (projektu), se zúčastnilo 923 dospělých a 893 dětí, evidujeme 1816 návštěv na 89 akcích.

3. Hodnocení služby:

Cílem služby (projektu) bylo prostřednictvím pravidelných socializačních a aktivizačních programů a jednorázových akcí podpořit rodinný život, vztahy v rodině a smysluplné trávení volného času, spolupůsobit preventivně proti vzniku sociálního vyloučení rodičů (hlavně na rodičovské dovolené) a zvyšovat rodičovské kompetence. Klientům jsme poskytli rovněž finančně přístupnou psychologickou pomoc formou individuálních konzultací s psycholožkou. Zájem o programy byl z našeho pohledu velmi dobrý a odpovídal současným trendům ve výchově dětí a ve způsobu trávení volného času - a také nabídce ostatních služeb volnočasových aktivit. Těší nás, že i nekomerční subjekt jako mateřský klub má rodinám s malými dětmi co nabídnout a tyto rodiny nabídku využívají. Snažíme se o lepší propagaci programu Rybičky, a to prostřednictvím webových stránek MK Rybička, umisťujeme nabídku programu Rybičky na sociální sítě, díky spolupráci s městskou částí Praha-Suchdol inzerujeme své akce v Suchdolské Mozaice a Suchdolských listech a díky spolupráci s Církví adventistů sedmého dne můžeme prezentovat své akce na informačních tabulích sboru Praha 6 – Sedlec nebo na webových stránkách Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne.

Ve spolupráci se suchdolskou komunitou a Komunitním centrem Půda jsme uspořádali několik akcí pro veřejnost ( výlet do zábavního parku Mirákulum, Maškarní bál pro děti, besídku Mikuláš bez strašení, Den Země na Komunitní zahradě, oslavu Dne dětí, Suchdolské posvícení, aj.). Mateřský klub má od roku 2021 svoji pěkně vybavenou klubovnu v prostorách Komunitního centra Půda. Rovněž má možnost využívat další klubovny KC a sál pro společenské akce. V nabídce programu Rybičky nechybí akce pro dospělé. Maminky mají prostor pro sebevzdělávání, výtvarnou činnost či relaxaci v odpoledním klubu Pro mamky. Jednorázové akce pro rodiče na mateřské/rodičovské dovolené a jejich děti se pravidelně konají také v rámci tzv. Zážitkových pátků (návštěvy divadel, muzeí, různé workshopy, přednášky a besedy). V dubnu a říjnu se maminky z Rybičky s úspěchem zapojily do celostátního hnutí na podporu zdravého pohybu – Výzvy 10 000 kroků - a v rámci Suchdola se umístily na předních místech. Rybička pořádala i letní příměstský tábor – Týden zážitků s dopoledním i odpoledním programem pro rodiče s nejmenšími dětmi a jejich staršími sourozenci v délce trvání 5 dní. Díky příznivým epidemiologickým podmínkám se v roce 2023 žádná akce neuskutečnila v on-line přenosu. Vzhledem k počtu návštěv na pravidelných kroužcích i jednorázových akcích se domníváme, že služba projektu MK Rybička byla dostatečně využívána občany Prahy-Suchdola a blízkého okolí (poměr účastníků z těchto lokalit cca 90:10 procentům).

Projekt Klubu Rybička zahrnoval i další aktivity, na které se podařilo získat podporu MČ Praha-Suchdol, Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne, soukromých dárců nebo byly financovány ze vstupného od uživatelů služby.

4. Způsob hodnocení služby

Projekt jsme hodnotili průběžně (po měsících) sledováním návštěvnosti pravidelných a jednorázových akcí. Koordinátorka Klubu Rybička PhDr. Jitka Michalcová docházela pravidelně na dopolední programy i jednorázové akce a měla tak osobní zpětnou vazbu od klientů a mohla monitorovat jejich potřeby. Kvalitu pravidelného programu a jednorázových akcí i jejich četnost jsme zjišťovali dotazníkovým šetřením mezi klienty služby, a to dvakrát v roce 2023. Kritériem úspěšné a kvalitní práce mateřského klubu byla hlavně radost dětí a spokojenost jejich rodičů.

5. Plán realizace služby (projektu) v roce 2024

Projekt Klub Rybička – prostor pro rodinu je dlouhodobým projektem. V roce 2024 oslavíme již 17. výročí Rybičky. Služba mateřského klubu je pro rodiny s malými dětmi nenahraditelná. Náš mateřský klub se rád této úlohy ujímá, nachází v práci s dětmi, maminkami a celými rodinami velký smysl a také závazek. Rádi bychom do nabídky aktivit mateřského klubu zařadili přípravu maminek na mateřské/rodičovské dovolené na nástup do zaměstnání (vzdělávací cyklus), chceme pokračovat v cyklu přednášek a besed Zdravý vývoj dítěte i rozvíjet společné aktivity s cizinci a seniory. Prioritní je pro nás udržitelnost a profesionalizace Rybičky. 


© 2024 Mateřský klub Rybička, Roztocká 5/44, Praha 6 - Sedlec
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!