Výroční zprávy

Výroční zprávy jsou k náhledu na stránkách "Evidence nestátních neziskových organizací". 

Naleznete nás ve vyhledávači po zadání IČ: 68402619

Zpráva o činnosti Mateřského klubu Rybička v roce 2022

 Název služby/projektu: Klub Rybička - prostor pro rodinu

1. Změny v realizaci projektu:

Vzhledem ke zkrácení dotace  jsme upravili původní projekt. Takto stanovený projekt se nám podařilo realizovat.

2. Počet klientů zapojených do služby:

V roce 2022 navštívilo jednorázové akce Mateřského klubu Rybička celkem 1471 návštěv (721 dospělých a 750 dětí) ze 735 rodin.

Dopolední a odpolední kroužky v Rybičce od 1. 1. do 31. 12. 2022 navštěvovalo 119 dospělých a 130 dětí ze 119 rodin, celkem evidujeme 1274 návštěvy.

Psychologickou konzultaci využilo 45 dospělých, 16 dětí ze 40 rodin, evidujeme 50 návštěv.

3. Hodnocení služby:

Cílem projektu bylo prostřednictvím pravidelných socializačních a aktivizačních programů, jednorázových akcí a výtvarných dílen podpořit rodinný život, vztahy v rodině a smysluplné trávení volného času, spolupůsobit preventivně proti vzniku sociálního vyloučení rodičů (hlavně na rodičovské dovolené) a zvyšovat rodičovské kompetence. Klientům jsme poskytli rovněž finančně přístupnou psychologickou pomoc formou individuálních konzultací s psycholožkou. Zájem o programy a úspěšnost projektu hodnotíme počtem návštěv dospělých a dětí. Snažíme se o lepší propagaci programu Rybičky, a to prostřednictvím webových stránek MK Rybička, díky spolupráci s městskou částí Praha-Suchdol inzerujeme své akce v Suchdolské Mozaice a Suchdolských listech a díky spolupráci s Církví adventistů sedmého dne můžeme prezentovat své akce na informačních tabulích sboru Praha 6 - Sedlec. Rybička oslavila v roce 2022 15. výročí svého vzniku a působení v oblasti Suchdola a Sedlce (části Prahy 6). K tomuto výročí jsme instalovali výstavu, která proběhla v září a říjnu 2022 ve výstavní síni ÚMČ Praha-Suchdol. Během podzimu proběhla v Rybičce fotosoutěž o nejlepší snímek. Přihlásilo se do ní 19 rodin. Podíleli jsme se na pomoci ukrajinským rodinám s malými dětmi, zavedli jsme odpolední kroužek pro tyto rodiny, který vedly maminky ukrajinské národnosti (duben - červen 2022). Ve spolupráci se suchdolskou komunitou a Komunitním centrem Půda jsme uspořádali několik akcí pro veřejnost ( výlet do zábavního parku Mirákulum, Maškarní bál pro děti, Adventní trhy, Mikuláš bez strašení, Adventní dílnu, Den Země na Komunitní zahradě, oslavu Dne dětí aj.). Mateřský klub má od roku 2021 svoji pěkně vybavenou klubovnu v prostorách Komunitního centra Půda. Rovněž má možnost využívat další klubovny KC a sál pro společenské akce. Klubovna slouží pro dopolední aktivizační program i pro odpolední kroužky a herny. V roce 2022 se pravidelně scházely dopolední aktivizační programy Hvězdičky, Notičky, Koníci a Žabky. Odpolední kroužky a herny se v průběhu roku měnily, v závislosti na potřebách rodin s malými dětmi, které Rybičku navštěvovaly. Odpolední herny běžely od ledna do června 2022. V dubnu 2022 jsme zahájili program Muzihrátky, kam chodí děti zpívat a tančit. Kroužek měl již několik veřejných vystoupení v rámci komunity obce. Program pro ukrajinské rodiny běžel od dubna do června 2022. Od září se maminky z Ukrajiny zapojovaly do našich dopoledních kroužků a program ve svém jazyce již nemají. Od ledna do prosince běžel také odpolední výtvarný program pro malé děti. Maminky měly prostor pro sebevzdělávání, výtvarnou činnost či relaxaci v odpoledním klubu Pro mamky. Mateřský klub se zapojil do hnutí geocaching - "keškou" na území Suchdola. V dubnu a v září se maminky z Rybičky s úspěchem zapojily do celostátního hnutí na podporu zdravého pohybu - Výzvy 10 000 kroků - a v rámci Suchdola se umístily na předních místech. Rozvíjíme spolupráci s místními mateřskými školami formou tzv. otevřené herny - programu se společným zpíváním, pohybovými a výtvarnými aktivitami. Třídu dětí ze základní školy M. Alše v Praze-Suchdole jsme v říjnu pozvali na komentovanou prohlídku výstavy o Rybičce. Pokračujeme ve spolupráci s domovem a denním stacionářem pro seniory Horizont - vzájemně se navštěvujeme, připravujeme pro seniory hudební program, apod. Díky příznivým epidemiologickým podmínkám se v roce 2022 žádná akce neuskutečnila v on-line přenosu. Vzhledem k počtu návštěv na pravidelných kroužcích i jednorázových akcích se domníváme, že služba projektu MK Rybička byla dostatečně využívána.

Počet klientů služby - jednorázové akce

 • Realizovaný počet: 1471 návštěv, z toho 721 dospělých a 750 dětí z 735 rodin
 • Typ akcí: výlet, přednáška, workshop, výtvarná dílna, návštěva muzea, aj. v prostorách MK Rybička i mimo ně

Počet klientů služby - pravidelné dopolední a odpolední programy

 • Realizovaný počet: 1274 návštěv na 248 setkáních, z toho 119 dospělých, 130 dětí ze 119 rodin - členů klubu
 • Pravidelné dopolední a odpolední programy v prostorách MK Rybička

Počet klientů služby - psychologické konzultace

 • Realizovaný počet: 50 konzultací, které navštívilo 45 dospělých a  16 dětí ze 40 rodin
 • Individuální konzultace s psycholožkou v prostorách MK Rybička nebo mimo ně 

Služby dotované MHMP:

Pravidelné aktivizační programy pro rodiče s dětmi

 • 119 dospělých, 130 dětí ze 119 rodin
 • 248 setkání, na kterých evidujeme 1274 návštěv (členů klubu)
 • Kroužky Hvězdičky, Notičky, Koníci, Žabky a odpolední kroužky od 1. 1. do 31. 12. 2022

Individuální konzultace

 • Uskutečnilo se 50 dotovaných konzultací, které navštěvovalo 45 dospělých a 16 dětí.
 • Individuální psychologické poradenství 

Služby dotované MČ Praha-Suchdol:

Grant MČ Suchdol - práce s dětmi a mládeží

"Společné zážitky"

a) Kulturní, společenské a sportovní akce pro veřejnost - Puzzle maraton 2x, Závody na odrážedlech, Světélkový průvod, Adventní hudební odpoledne, Vánoční besídka, účastnilo se 40 dospělých a 53 dětí, evidujeme 93 návštěv (Světélkový průvod bez evidence účasti, stovky osob)

b) Kurzy pro děti, výtvarné dílny a workshopy - Foukáme trička 2x, Decoupage 2x, Podzimní věnečky 2x, účastnilo se 27 dospělých a 23 dětí, evidujeme 50 návštěv

c) Tematické výlety, exkurze a tábory - návštěva Středočeského muzea Roztoky 2x,  Národního zemědělského muzea, Divadla Minaret 3x, Stáje ČZU, Týden zážitků, výlet do Mirákula, účastnilo se 126 dospělých a 153 dětí, evidujeme 279 návštěv

Grant MČ Suchdol - kultura a vzdělávání

"Tradice a současnost v MK Rybička"

a) Kulturní a společenské akce pro veřejnost - Maškarní bál, Velikonoční besídka, venkovní hra Chytáme kuře, Den dětí na Půdě, Letní fotosoutěž, Adventní trhy, Mikuláš bez strašení, účastnilo se 134 dospělých a 150 dětí, evidujeme 284 návštěvy

b) Vzdělávací kurzy pro veřejnost, dílny, workshopy - přednášky Kineziologie 2x, Foťte s námi, Něžné nošení, Zdravé zoubky, aj., dílny Mozaika 2x, Drátování 3x, Šijeme muchláčky 2x, workshopy Čteme dětem, Malování s příběhem, Adventní dílna - věnce, účastnilo se 158 dospělých a 112 dětí, evidujeme 270 návštěv

c) Akce s ekologickou tématikou pro děti i dospělé - stopovací hra Po stopách Brumíka, oslava Dne Země na Komunitní zahradě Suchdol, workshop Kosmetika bez chemie 3x, účastnilo se 25 dospělých a 24 dětí, evidujeme 49 návštěv

Další aktivity:

Jednorázové akce v Rybičce

Tvoření pískem 3x, Jak hledat práci, Otevřená herna pro MŠ 2x, Prázdninový týden (různé akce), Domácí výroba her, Bazárek na Půdě 2x, Setkání s Horizontem 4x, Piknik v Houslích, Výlet přívozem, Den otevřených dveří 2x, Vánoční focení, dílny Ozdoby z filcu, Háčkované dekorace, Scrapbooking-kalendáře, Setkání u suchdolského Betléma, aj. - účastnilo se 211 dospělých a 235 dětí, evidujeme 446 návštěv na 29 akcích

Dopolední a odpolední aktivizační programy se konaly od 1. 1. do 31. 12. 2022. V červenci 2022 se uskutečnil týdenní aktivizační program (příměstský tábor) pro rodiny s malými dětmi Týden zážitků, kterého se zúčastnilo 18 dospělých a 27 dětí. Program nabízel účastníkům dopolední i odpolední společné aktivity.

Pravidelný dopolední program připravovaly a vedly lektorky z řad maminek s dětmi do tří let věku. Pravidelnou součástí dopoledních kroužků byly pohybové a výtvarné činnosti, interaktivní divadlo s maňásky, lektorky společně s rodiči a dětmi zpívaly, učily děti říkanky, doprovázené pohybovým vyjádřením. Po řízeném programu byl vždy prostor pro sdílení a vzájemnou lidskou podporu. Programů se pravidelně účastnila i koordinátorka projektu, která získávala bezprostřední zpětnou vazbu o potřebách a přáních klientů a mohla je dále nasměrovat na vzdělávací kurzy či např. služby psycholožky.

Pro rodiny, které chtěly svou situaci či problém konzultovat soukromě, bylo k dispozici 50 dotovaných hodinových konzultací s psycholožkou. Tuto službu využilo 40 rodin, někteří klienti opakovaně. 

Projekt Klubu Rybička zahrnoval i další aktivity, na které se podařilo získat podporu MČ Praha-Suchdol, Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne, soukromých dárců nebo byly financovány ze vstupného od uživatelů služby.

4. Hodnocení, plány a změny pro rok 2023:

Projekt jsme hodnotili průběžně (po měsících) sledováním návštěvnosti pravidelných a jednorázových akcí. Pokud byly akce určeny prioritně pro dospělé účastníky, zajistili jsme samostatný program pro předškolní děti a hlídání nejmenších dětí. Pro přednášky a workshopy jsme zajistili profesionální i amatérské lektory. Koordinátorka Klubu Rybička docházela pravidelně na dopolední programy i jednorázové akce a měla tak osobní zpětnou vazbu od klientů a mohla monitorovat jejich potřeby. Pravidelný osobní kontakt umožňoval i vytipovat, které maminky by chtěly a dokázaly program vést. 

Díky zahájení činnosti v prostorách Komunitního centra Půda v budově úřadu MČ Praha - Suchdol jsme mohli rozšířit program i do odpoledních hodin. V odpoledních programech budeme pokračovat i v roce 2023. Zároveň budeme ve spolupráci s Komunitním centrem Půda více využívat jeho prostory pro akce pro veřejnost.


© 2023 Mateřský klub Rybička, Roztocká 5/44, Praha 6 - Sedlec
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!